1. അപ്രാപ്തകാല

    1. വി.
    2. തക്കകാലത്തുള്ളതല്ലാത്ത, അനവസരത്തിലുള്ള
    3. മൂപ്പെത്താത്ത, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക