1. അപ്രാപ്തഫല

    1. വി.
    2. കായ്ക്കാൻ കാലമാകാത്ത (പഴമെന്നപോലെ)
    3. ഫലപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത (കർമമെന്നപോലെ)
    4. ഋതുവാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക