1. അപ്രാപ്തവ്യവഹാരൻ

    1. നാ. നിയമ.
    2. വ്യവഹാരത്തിലേർപ്പെടുവാൻ മതിയായ പ്രായം എത്താത്തവൻ, മൈനർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക