1. അപ്രാമാണിക

    1. വി.
    2. പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കാൻകൊള്ളാത്ത, വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക