1. അപ്രിയം

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്
    3. വിരോധം, വെറുപ്പ്
    4. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നിവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക