1. അപ്രിയഭാഗി

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യദോഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക