1. അപ്രിയവാദി

    1. നാ.
    2. അപ്രിയം പറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക