1. അപ്രീതി

    1. നാ.
    2. സന്തോഷം ഇല്ലായ്മ, നീരസം, ഇഷ്ടക്കേട്
    3. വെറുപ്പ്, വിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക