1. അപ്വ

    1. നാ.
    2. അപകടം
    3. രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക