1. അപ്സരം

  1. നാ.
  2. ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്
 2. അപസരം

  1. നാ.
  2. നിർഗമനം, പിരിഞ്ഞുപോകൽ
  3. ശരിയായ ഒഴികഴിവ്
  4. മതിയായ കാരണം
 3. അപസാരം

  1. നാ.
  2. ഗമനം, പിൻവാങ്ങൽ
  3. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി, രക്ഷാമാർഗം
  4. അഭയസ്ഥാനം
  5. പുറന്തിണ്ണ
  6. കുറ്റത്തിൽനിന്നു മോചനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക