1. അപ്സരസ്സ്

    1. നാ.
    2. സ്വർവേശ്യ (ഉർവശി, മേനക, രംഭ, തിലോത്തമ, ഘൃതാചി എന്നിവർ ഉത്തമ സ്വർവേശ്യകൾ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക