1. അപ്സുചര

    1. വി.
    2. വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക