1. അപൗരുഷേയ

    1. വി.
    2. അപൗരുഷ, പുരുഷകൃതമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക