1. അപൗരുഷേയം

    1. നാ.
    2. അപൗരുഷേയം
    3. ഭീരുത്വം
    4. അമാനുഷശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക