1. അഫിഡവിറ്റ്

    1. നാ.
    2. സത്യവാങ്മൂലം, കോടതിയിൽ രേഖാമൂലം നൽകുന്ന മൊഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക