1. അബദ്ധൻ

    1. നാ.
    2. അബദ്ധത്തിൽപെട്ടവൻ, തെറ്റുപറ്റിയവൻ
    3. വിഢ്ഢി, ബുദ്ധിശൂന്യൻ, അവിവേകി (ഭാഷയിൽവന്ന അർത്ഥവികാസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക