1. അബന്ധു

    1. വി.
    2. ബന്ധുവല്ലാത്ത
    3. ബന്ധുവില്ലാത്ത, ഏകാകിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക