1. അബലം

  1. നാ.
  2. യവം
  3. നീർമാതളം
  4. ക്ഷീണമില്ലായ്മ
 2. ആഭീലം

  1. നാ.
  2. ശരീരപീഡ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക