1. അബല1

  1. വി.
  2. ശക്തിയില്ലാത്ത, ക്ഷീണിച്ച
  3. സൈന്യം ഇല്ലാത്ത
 2. അബല2

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീ
 3. അബാല

  1. വി.
  2. ബാലിശമല്ലാത്ത
  3. ഇളയതല്ലാത്ത, പൂർണമായ (ചന്ദ്രനെപ്പോലെ)
 4. അഭീലു

  1. നാ.
  2. അഭീരു
 5. ആഭീല

  1. വി.
  2. ഭയങ്കരമായ
  3. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക