1. അബാധിത

    1. വി.
    2. ബാധിക്കപ്പെടാത്ത, തടുക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക