1. അബീജപത്രം

    1. നാ.
    2. ബീജപത്രമില്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക