1. അബുദ്ധ

    1. വി.
    2. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വിവേകമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക