1. അബുദ്നം

    1. നാ.
    2. അന്തരീക്ഷം, വായുമണ്ഡലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക