1. അബുധൻ

    1. നാ.
    2. മൂഢൻ
  2. അബുധ്ന

    1. വി.
    2. ചുവടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക