1. അബുനാൻ

    1. നാ.
    2. പിതാവ്, മെത്രാൻ
  2. ആബൂനാൻ, ആബൂൻ

    1. നാ.
    2. മെത്രാൻ, ബിഷപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക