1. അബോധാനുകരണം

    1. നാ.
    2. അറിയാതെയുള്ള അനുകരണം, അനിച്ഛാനുകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക