1. അബ്കാരി

  1. നാ.
  2. ചാരായം മുതലായ മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപന
  3. മദ്യവ്യാപാരത്തിൽനിന്നുള്ള നികുതി, എക്സൈസ് നികുതി
  4. ചാരായക്കട
  5. വാറ്റുസ്ഥലം
  6. അബ്കാരിവകുപ്പ്, എക്സൈസ്വകുപ്പ്
 2. ആബ്കാരി

  1. നാ.
  2. അബ്കാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക