1. അബ്ജഭൂ(വ്)

    1. നാ.
    2. അബ്ജഭവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക