1. അബ്ജഭോഗം

    1. നാ.
    2. താമരക്കിഴങ്ങ്
    3. കവടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക