1. അബ്ജഹസ്തൻ

    1. നാ.
    2. സൂര്യദേവൻ (ഒരുകയ്യിൽ താമര പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി സങ്കൽപം.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക