1. അബ്ജ1

  1. വി.
  2. അപ്പിൽ ജനിച്ച, വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായ
 2. അബ്ജ2

  1. നാ.
  2. മുത്തുച്ചിപ്പി
 3. അബീജ

  1. വി.
  2. കാരണമില്ലാത്ത
  3. വിത്തില്ലാത്ത, പ്രത്യുത്പാദനശേഷിയില്ലാത്ത
 4. അഭുജ

  1. വി.
  2. ഭുജമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക