1. അബ്ദശതം

    1. നാ.
    2. നൂറ്റാണ്ട്, ശതാബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക