1. അബ്ദസാരം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കർപ്പൂരം
  2. അബ്ധിസാരം

    1. നാ.
    2. രത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക