1. അബ്ദുർഗം

    1. നാ.
    2. തടാകമോ കിടങ്ങോ ചുറ്റുമുള്ള കോട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക