1. അബ്ധിജ1

  1. വി.
  2. സമുദ്രത്തിൽ ജനിച്ച
 2. അബ്ധിജ2

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്മി
  3. സൂര, മദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക