1. അബ്ധിഡിണ്ഡിരം

    1. നാ.
    2. കടൽനാക്ക്
    3. നുര, ഫേനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക