1. അബ്ധിദ്വീപ

    1. നാ.
    2. ഭൂമി
    3. സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂവിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക