1. അബ്ധിഫേനം

    1. നാ.
    2. അബ്ധികഫം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക