1. അബ്ധിമേഖല

    1. നാ.
    2. ഭൂമി. (സമുദ്രത്തെ അരഞ്ഞാൺപോലെ അണിയുന്നവൾ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക