1. അബ്ധ്യംബു

    1. നാ.
    2. സമുദ്രജലം, വേലിയേറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക