1. അബ്ബാസ്

  1. നാ.
  2. സിംഹം
 2. അഭീശു

  1. നാ.
  2. കടിഞ്ഞാൺ
  3. രശ്മി
  4. കൈയ്
  5. കൈവിരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക