1. അബ്ബാ1, അബ്ബ

    1. വ്യാ.
    2. അദ്ഭുതാദിഭാവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക