1. അബ്ബാ2

  1. നാ.
  2. അപ്പൻ, പിതാവ്
 2. അബ്ബാ1, അബ്ബ

  1. വ്യാ.
  2. അദ്ഭുതാദിഭാവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
 3. ആഭ

  1. നാ.
  2. ശോഭ, സൗന്ദര്യം
  3. പ്രകാശം, തേജസ്സ്
  4. സാദൃശ്യം
  5. പ്രതിബിംബം
 4. ഉച്ചാർത്ത, ഉൽച്ചാർത്ത് (ആ.ഭാ.)

  1. നാ.
  2. അടിവസ്ത്രം
  3. (തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ) കോണകം, കൗപീനം
 5. അഭീ-

  1. -
  2. ചില പദങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ "അഭി" എന്ന ഉപസർഗം കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം.
 6. ആഭൂ

  1. വി.
  2. ഐശ്വര്യമുള്ള
  3. സമീപിക്കുന്ന
  4. ശക്തിയുള്ള
  1. നാ.
  2. ആഭൂവ് = കാരാഗൃഹം
 7. അഭി-

  1. -
  2. എതിരേ മുകളിൽ, നെരേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഉപസർഗം, ചലനാർഥകക്രിയകളോടു ചേർക്കുമ്പോൾ നേരെ, അടുത്തേയ്ക്ക് ഇത്യാദി പദാർഥങ്ങൾ. കൃതികൃത്തുകളല്ലാത്ത നാമങ്ങളോടു ചേർക്കുമ്പോൾ മേന്മ, മേധാവിത്വം, തീവ്രത തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടുന്നു.
 8. അഭീ

  1. വി.
  2. ഭീതിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക