1. അബ്ഭക്ഷം

    1. നാ.
    2. സർപ്പം. (വെള്ളംകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസത്താൽ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക