1. അബ്ഭ്രം

    1. നാ.
    2. അഭ്രം
  2. അഭിഭാരം

    1. നാ.
    2. അധികഭാരം, വലിയ ചുമട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക