1. അബ്രഹ്മചര്യ

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക