1. അബ്രാം, അബ്രഹാം, ഏബ്രഹാം

    1. നാ.
    2. ശ്രഷ്ഠനായ പിതാവ്, യഹൂദന്മാരുടെ പൂർവികൻ, ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് അനേകം ഗോത്രങ്ങളുടെ പിതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക