1. അഭംഗം

    1. സംഗീ.
    2. ഒരു താളം
    1. അലം.
    2. ശ്ലേഷത്തിൻറെ ഒരു ഭേദം (പദച്ഛേദംകൊണ്ടല്ലാതെ പദത്തിൻറെ നാനാർഥം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക