1. അഭംഗുര

    1. വി.
    2. നാശമില്ലാത്ത
    3. ഉടയാത്ത
    4. വേർപാടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക