1. അഭക്തി

    1. നാ.
    2. ഭക്തിയില്ലായ്മ, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക